293 4 5 6 7 8 9 Item, dat vierde mande sal geschoren wesen XXXVI hooch. Ill ellen over, dat is te verstaenna dat beloop XL ganck hooch geschoren ende XIII vierendeel upten raem, ende twee ellen gecrompen op die boeten van xv sc. Item, die swerten sullen hebben twalef draden lijst, ende op een eynde int haeckgaren daer dat loot aen hanghen sal, dat derdendeel van lijnnen draden, op die boete van XLII sc. te verbueren aen elck halff laken dat anders gescoren wair dan voirscr. staat, ende die draden sullen wesen van vier wol ende groff gesponnen. N°. 5. Item, die anderde mande sal gescoren wesen XLVIII hooch. Ill ellen over, dat is te verstaen: na dat beloop LX hooch gescoren ende te staen: XV vierendeel breet upt tou ende XII breet upten raem, ende IXj vierendeel breet gecrompen ende geen Xende men sal scheren in den enen neck twee geele draden, ende in dat achterste eynde ende haeckgaren inslaen lijnnenhevelt, ende daeraen maken lijsten van XVI draden breet, op dat correctie van den bailiu, schout ende gerechte ende oock die boete van in Item, die derde mande sal geschoren wesen XLV hooch, III ellen over, dat is te verstaennae dat beloep LUI ganck hooch gescoren ende te staen: XIIII vierendeel breet upt tou ende XI breet upten raem, ende IX vierendeel breet ge crompen, op die boete van xv sc. Item, soe sal men den lijsten van den blauen lakenen sceren ende maken van XII draden lijst, te weten: vier die middelste draden van den twaleven van blaeuen ofte graeuen lijst, ende die acht ander draden van witten lijst op die boete van xlii sc. Item, die houte rode ofte mede rode van XII draden lijst, te weten: IIII die middelste draden van den twaleven van - lijst ende die andere achte draden van graeuwen ofte blaeuwen lijste. In ’t haeckgaernen op een eynde, daer dat loot aen hanghen sal, dat derdendeel van fijnen draden up die boeten van xlii sc. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 329