296 N°. 5. Noch van nopteycken. Van gheen puyck te maken. 23 Van laken te printen. 24 26 Item, soe sal eenyegelijck drapenier die gerecte lakenen maect sijn nopteyken den clerk bijbringen ende doen teykenen int boeck binnen den eersten XIIII daghen nadat sijn dra- penierens begijnnen na uytwijsinge der kuer op die boeten van xlii sc. Item, soe en sal men gheen puyck maken, noch puyck-wolle werpen uyt scotsche, casteelsche. vlaemsche, hierlantsche, noch gheenrehande wolle om die te vercoopen. op die wolle te verbueren, ende daertoe op die boeten van in ponden alsoe dicwils als sij daer met bevonden wordden. off dat sij hem selver bij hueren eede daer niet off vrijen en wouden als men hen bij hueren eede vermanen sal. in Item, waer yemant die sijn laken opter paerts verboden wair te printen omdat qualic gewyet ware, off dat nyet drooch genoch en ware, ende dairenboven dede printen, dat wair op een boete van X sc. te verbueren, alsoe dicwils als sij van den, waerdeyns daer off bekuert wordden. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Van buyten te verven. Item, soe hebben die schout ende schepenen noch geordon- neert ende gekuert om oirbaer ende profijt des dorps van der Hage ende der neringe van der draperye, dat van nu voirtan nyemant van der draperye sijn lakenen off wollen doen verven en sal buten den ambochte van der Hage op 25 Van puyck wolle te soecken. Item, soe sullen die waerdeyns, die nu sijn oft namaels wesen sullen, altoes omme ghaen alst hen nut dunct, oft van den schout ende gerechte dat vermaent wordt, ende doen een ondersoeck binnen den huyssen off yemant eenige puyck wolle worp, om dat terstont bij te brengen op hueren eet, opdat ment rechten mach na uytwysen der kuer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 332