3° 297 N°. 5. die boeten van zeventhyen ponden te verbueren; ende indien de drapeniers tot redelicheit mitten ververs niet en connen overcomen van den loon vant verven, dat sal staen tot verclaringe ende estimacie van den gerechte. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 27 Van warp mitten wiel te spinnen. Item, soe en sal men gheenrehande werp spinnen binnen den Hage ofte ambocht van den Hage mitten wiel, op die boete van XX sc. te verbueren, alsoe dicwils ende menich- werfl' als sij daeraff bekuert wordden. 28 Van vellen te coopen ende te vercoopen. Item, dat alle die drapeniers ende vellecoopers die nu sijn oft namaels comen sullen, alle hoir vellen, die sij coopen tot enighen plaetsen, waert sij, off gecoft hebben, dat sij die vellen nyemant van buyten, die in den Hage niet woen- echtich sijn voirt vercoopen en sullen, op die verbuernisse van den vellen, ende op die boeten van thien heeren pon den te verbueren, dat een derdendeel tot mijns genaedigs Heeren behoeff, dat ander derdendeel tot des schouten ende gerechts behoeff ende dat derde derdendeel tot desgenen behoeff diet anbrenget. 29 Van wolle te vercoopen. Item, desgelijcx dat sij gheenrehande voirwolle en vercopen, tsij sackwolle oft anders nyemant van buten die in den Hage niet woenechtig en sijn, op die verbuernisse van den wolle ende op die boete van X heeren ponden te verbueren, endq die te ghaen als voirs. is van den vellen, tenwair dat yemant fijne engelsche vellen oft wollen cofte, die soude hij weeder mogen vercoopen int gros eenen vremden sonder verbueren. Noch van vellen ende wolle uter Hage te voeren. Item, waert dat eenich wageman oft scipper vellen oft voir wolle, die niet fijn enghels en ware, uter Hage voerde, ende men hem dat overtuyghen mochte, die soude verbueren vijff heeren ponden ende dairenboven gecorrigeert wordden van den baliu, schout ende gerechte, welcke boeten mede gaen souden als voren van den vellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 333