298 N°. 5- Van laken beter te maken. 3i Van gheen wolle te kairden. 32 Van kaerde wolle te spinnen. 33 Van averechten. Van laken te ramen. 35 36 Noch van ramen. Item, soe en moet nyemant kairde wolle spinnen dan lijst, op die boete van V sc. te verbeuren alsoe dicwils als sij daermede betuycht wordden. Item, soe en sal men geenrehande wolle kairden dan daer- men lijst off maect op een boete van III ponden; ende die wolle sout men bernen, ende soe wie die wolle dede kair den verbuerde mede III gelijck die gene die se kairde. DE „DRAFF.RYe” VAN DEN HAAG. Item, soe sal men alle die lakenen die lijst ende haeckgaren hebben te raem brengen om hoer volle waerderinge te laten hebben eer men se crimpt oft scheert, tensij bij den waer- deyns, op boete van xx st. Item, waer eenich sceerder die gerecte laken scoer eer sij in den raem hoer volle wairderinge hadden ende dairoff bevonden wordde van den waerdeyns die verbuerde III Ende die dat laken sijn wair, dat laken, ende elcx eenjaer sijn neringe, alsoe wel die scheeriaer als die drapenyer. Item, wair dat yemant enich laken oft lappen beter maicte off op enen beteren prijs dan voirlaken, die sullen die waer deyns in der tijd wesende nae hen nemen moghen tot des schouten ende gerechts behoeff voir soe veel ghelt als een voirlaken in die porsse ghelt. 34 Item, soe sal men alle die lakenen die lijst ende haeckgaren hebben wel averechten eer men se aen den raem brenget op die boete van II sc. ende dese boeten sullen gaen ge- hjcken allen anderen boeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 334