299 N°. 5. Noch van ramen. 37 Noch van ramen. 38 Noch van ramen te setten. 39 Item, dat men alle die ramen die daer nu ter tijt staen oft namaels geset sullen wordden, setten ende maken sal dat die selve ramen nyet meer overhangen sullen dan lij vieren deel ende dat men die soe hoech setten sal, dat die ellen hangende boven ant laken drijvende soe hoech hanget een elle breet, van de scheyden van de selven ramen off te meten, dat men tusschen dat aerterijck ende der ellen steken mach drye duymen op malcanderen hooch ende nyet langer. Ende dat men dat aertrijck after den ramen niet hoger maken en sal dan voren. Ende dat die swyepkinge van den selven ramen after opt noorteynde een roede-voet hooch vander aerden gespijckert sullen wesen an palen stekende in die aerde ende niet lager. Ende soe wat ramen so niet en stonden oft gemaict en wairen, daer en souden die waerdeyns niet op waerderen. Item, dat alle die lakenen die men aen den raem brengt ende ter waerderinge set, hebben sullen huer volle lode. Ende soe wat laken sijn volle lode niet en hadde ende ter waerderinge stont. die sal men bekueren van X sc., ten waer dat diegene diet laken sijn waer dat den waerdeyns te kennen geven, dattet loot offgevallen waer, offt gesneden eer sij dair op quamen, ende alsdan en souden sij niet verbueren; ende dat laken soudt men doen crimpen ende drooch brengen op ter paerts, ende haddet sijn lencte ende breede, soe souden die waerdeyns een ander loot daer- aen doen buyten enighe coste off schade van den drape- nier diet laken sijn waer. DE DRAPERYe” VAN DEN HAAG. Item, dat men gheen lakenen van den raem nemen en sal alsoe lange als die waerdeyns in den raem sijn ende wair- deren op die boeten van XX sc. te verbueren, ten waer bij consent van den wairdeyns, uytgesondert lakenen die men crimpen moet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 335