3oo N°. 5. Noch van ramen te setten. 40 Noch van ramen. 42 Noch van ramen. 44 Item, dat men van nu voirtaen alle die stijlen die men maken sal ende setten aen ennighe ramen, niet breder maken en sal dan acht duymen breet. Ende als enich van den stijlen van den ouden ramen die dair nu staen van ouderdom ver- gaen sijn, dat dan die nyeuwe stijlen die men dair in setten sal, niet breeder weesen en sullen dan VIII duymen gelijck voirs. is. Ende soe wie die stijlen breeder dede maken ende setten in sijnen raem. die selve raem en soudt men niet wairderen voir den tijd, dat die gemaict waren na der keur als voirscreven es. Van yet te doen aen den gereden lakenen sonder oirloff. Item, soe wie gerecte laken maict ende dair yet toe dede dat oirdel maect, tsij een snede te geven in schijn off die waerdeyns verw bet” gewaerdeert hadden, of dat sij selve die DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 43 Item, soe en moet niemant enige ramen setten oft maken daer men an breden ende recken mach op een nyeuwe plaetse dair gheen ramen te voren gestaen en hebben buten orloff van den schout ende gerechte op die boete van 111 41 Noch van ramen. Item, dat alle die ramen, die nu sijn oft namaels wesen sullen, hoir lencte ende brede hebben sullen als die behoren te weten: dat men een laken dairop recken ende setten mach te waerderinge XX ellen lanck ende Xlg vierendeel breet op die boete van XX sc. te verbueren alsoe dicwils als men der contrarie bevonde. Item, soe wie laken aen den raem doet, die en salt niet weder offnemen voir dat gewairdeert is ende dat die waer deyns uytten Raem sijn, tensij bij den waerdeyns orloff, up een boete van XX sc., dat is te verstaen, die lijst ende haeckgaernen hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 336