3oi Van lakenen te vonden. Noch van laken te vonden. Van laken te versumen. N°. 5- haeckgaerne offstaken, off yet daer aen deden, dat oirdel maicte, tsij loode aen te steken oft anders in eniger manieren buten die waerdeyns, die soude verbueren III ende dair toe soude hij staen tot bailiu, schout ende gerechte, uytge- sondert van den snede te geven, die soude verbueren, die dat dede, X sc. alsoe dicwils als hijt dede. 46 Item, wair dat yemant sijn laken om gebreck willen ver boden ware te vouden ende daerenboven dede uytreden ende vouden die soude verbueren xxxn sc. 48 Item, waer dat enige lakens van den verwers verdorven wordden ende bij huere versuemenisse onbeseghelt bleven, die lakenen souden sij nae hen nemen ende houden voir geseghelde lakenen elck nae sijn prijs bij den waerdeyns. 49 Noch van lakenen die geverwet sijn. Item, soe en sal men gheen laken meer dan twee werven „verw bet” scrijven ende die derde reyse sijn ordel geven. 50 Van laken te zegelen. Item, alst een wanckel ende vochtich weder is, dat men alsdan geen lakenen te vollen zegelen en sal maer men sal 45 Item, dat gheen peileerder oft uytreder enich gerect laken smaelre noch breeder vouden en sal dan up IIIIj vieren deel up die boeten van X sc., alsoe dicwils ende menich- werven als men contrarie dede ende dair off bekuert wordde bij den waerdeyns oft den lakenbesienders. 47 Van gesteken lakenen. Item, soe wat lakenen gesteken wordden om: te groff van hair upten raem, oft andere quade gebreken teweeten: om onnut, dat is op een boete van xn sc. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 337