302 Noch van ivaerderen. 5i Hoe men die lakenen scheren sal. 52 Van laken te plaggen. 53 Van laken te crimpen. 54 Item, dat men alle die lakenen die bij den waerdeyns een crimploot gegeven wordden in der waerderinge, terstont off nemen ende crimpen sal, eer die waerdeyns uten raem gaen. ende bij den waerdeyns geprint te wesen alsoe dat behoirt, op die boete van xx sc. Item, soe hebben die schout ende schepenen geordineert ende gekuert dat een yegelijck drapenierre voirtan sijn laken anders niet scheren noch inslaen en sal danwit onder wit, grauw onder grauw, blauw onder blauw, greselt onder gresclt, op die boete van XX sc., te verbueren alsoe dicwils als zij dairoff bekuert wordden ende die wever diet scoer off weefde oeck xx sc. Item, dat nyemant enige gereckte laken plaggen noch mit genen dingen bestrijcken en sal om den waerdeyns te ver blinden up die boete van sesse ponden alsoe dicwils ende menichwerven alsyemant van den waerdeyns daeroff bekuert, off bevonden wordde. N°. 5- se coploden ende die weder in den raem te brengen onbe- steken ende weeder aen den raem te slaen ende dan opte looden mitten grooten zegel off nae uitwijsmannen hair oirdeel, up een boete van x sc. Item, dat men geen lakenen „verwet bet” scrijven en sal, die waerdeyns en hebben se besien voir ende achter off sij kennelijck mesmaict sijn van den volre, ende wat lakenen van den waerdeyns bevonden wordden kennelijck mesmaict te wesen van den volre, dat men dan dat ordeelen sal, al waert dat qualick geverwet ware. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 338