3°3 Van den lakenen in den pors te brengen. 55 Van laken uit te voeren. 56 sullen gheen drapeniers laken uter Hage Van den lakenen van den raem te nemen. 57 58 59 Item, dat men gheen lakenen die bij den waerdeyns gewaer- deert sullen wesen van den raem nemen en sal als t wanckel weder is, sij en sijn eerst besien van den wairdeyns off die drooch sijn op een boete van x sc. Item, soe en sullen gheen drapeniers laken uter Hage voeren noch vercoopen, sij en sijn vol gezeghelt nae huer volle waerderinge op een boete van xx sc. Van den drapeniers uter Hage te varen. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Item, wairt dat yemant van der neeringen van de draperien in den Hage, die uten Hage voer woenen in een ander stede oft dorpe dair men ghene draperye en hanteert in der manieren als men in den Hage doet, om aldaer dieselve neringe te brengen ende te beginnen in sulcker maniere, die sonde verbueren XVII ende dairtoe en soude hij, noch die van hem quamen, tot gheenen tijden dairnae die neringe van der draperyen doen in den Hage. Van der neringe van der draperyen. Item, dat nyemant die neringe van der draperyen in den Hage doen en sal, hij en sal op hem selven wonen ende vuer en licht op hem selven houden op die boeten van sesse ponden, te verbueren alsoe dicwils ende menichwerven als men hem daeraff bekuerde. N°. 5. Item, dat alle die lakenen, die bij den waerdeyns gewair- deert ende beseghelt sullen weesen mitten grooten loode ende mitten cleyn loode, binnen IIII uren, nadat sij van den raem genomen sullen wesen, gevouden ende in der porssen gebrocht sullen wordden op die boete van xx sc. te ver beuren alsoe dicwils ende menichwerven als men se daeroff bekuerde ende dat bij den besienders xx sc.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 339