3°4 N°. 5- Van den ramen in der ordonnantie te setten. 60 Van ivairderen. 61 Noch van der waerderinge. 62 Van quade woirden. 63 Van den boeten. 64 Item, waer yemant die den waerdeyns oft gesworen die bij den schout ende gemeenen gerechte dairtoe geset wordden, quade woirden gave om saicken wille die hueren dienst roerden in enigherwijs, die verbeurde III Ende daertoe souden sij inleggen ter tijt toe dat sij gebetert hadden bij den baliu schout ende gerechte. Item, soe sal mijn genadige Heer hebben dat derdendeel van allen den boeten voirscreven, die scout ende gerechte een derdendeel ende die waerdeyns een derdendeel. Item, als die wairdeyns in den ramen sijn ende waerderen, soe en sal daer nyemant bij comen om te sien oft te horen wat sij seggen, doen oft scriven op drie raemsteden na, op die boete van sesse schellingen te verbueren also dicwils als sij daeraff bekuert wordden. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Item, die scout ende gerechte hebben geordineert ende gekuert, dat alle die gene die enige ramen hebben staende buten der ordonnantie van den anderen ramen, dat sij die ramen opdoen ende doen setten in der ordonnantie als die behoeren. Ende dat nyemant voirtaen eenige ramen meer en setten sal buten die ordonnancie op een boete te ver bueren van ui Item, soe wie lakenen maken wil, die mach doen als dese voirs. kueren inhouden ter tijt toe dattet compt voir den waerdeyns te segelen. Soe wie dan dair meer toe dede alst waerdeert wair bij den waerdeyns, die verbeurde III updat men hem betuygen mochte mit wettighen tugen. ende daertoe correxie van schepenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 340