305 N°- 5. 66 N°. 6. 20 65 Van den boeten in te halen. Item, waer yemant die in enigen punten brueckich gevonden wordde ende die boeten van den bode gemaent wordde ende niet en betaelden binnen twee dagen nadat sij van den bode gemaent wordden, die souden in blijven leggen III huissen van den haeren, ter tijt toe, dat sij die boeten betaelt hadden op des dorps kuer. Hoe die verwers huer sculden sullen inne winnen. Item, soe sullen die verwers die nu zijn off namaels wesen sullen, woennende in den Hage panden voir hueren gebreken dat men hem van verwen sculdig is, ende na der pandinge huer recht maecken of zij willen ende hebben pachtinge als van verwonnen sculden den derden penninck beter als sij met hueren stocken of rekeningen bewijsen mogen. Ende waert dat die drapeniers hoir stocken of rekeningen niet voirt brengen en wouden, soe souden die verwers huer stocken ende rekeningen terstont sterken mit hueren eede midt opgerechte vingeren, off die drapeniers souden hoir onscout dair of doen; wes den schout mit den gerechte dat redelicxste dencken souden ende daer souden zij mede vol- staen ende hebben pachtinge in der manieren voirs. Ende waer ’t oick, dat die scout mit den gerechte geen recht en dede, soe zouden zij pande hebben mit bierscepen of meer, ende bij den bode den derden penninck beter in der manieren voirsz. alse zij t drie weken of meer hem te voiren geseyt ende vermaent hadden, ende wie daerjegens dede ver- buerde 111 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 67 Item, soe en sal nyemant geen lakenen innecoopen dan voir hem selven, op de boeten van XVII alzoe dicke als men yemant daer op bevinden zal xvii Keurboek N°. 1 fol. XXX vso. Gem. Archief, „vernieuwet IIII dach in Mairt anno XVC”, 1499 Dec. 13 1) 1 Item, zoe sullen alle wevers huer lakenen weven als t be- hoirt ende wairt saecke dat zijluyden contrarie gedaen te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 341