DE draperye” van den haag. 3o6 2 XX sc. 3 4 N°. 7. (c. 1500) I 2 Item, die geene die bij den gerechte geordonneert ende geset zullen worden om den lakenen te besien als men die beslaet, 1) Keurboek N°- 1. Gem. Archief. Van dat officie van den waerdeyns. Zoo wie bij den gerechte gecoren wort waerdeyn te wesen, dat hij binnen den tijt van sijnen dienste geen vellen, wolle, mede, hout, woude noch alluyn copen en sullen, noch pairt, noch deel daer an hebben in geenre manieren; noch mit geenen drapeniers off verwers veynoitscip hebben, noch met nyemant anders in der voirscreven comanscepen op die ver- buernis van hueren dienst ende up die boete van drie ponden te verbueren, als zij contrarie doende daerof bevonden sullen worden m Vant loon van de lakenbesienners. N°. 6. hebben bevonden worden opten raem, dat zoude wezen op huer loon: op elc half laken dat contrarie bevonden worde sonder meer gebreeken. Item, zoe en zal nyemant geen laken van den raem nemen dan mit twee parsoenen ofte dairenboven opte boete van XX sc. zoe dicke ende menichwerven zij daerop bevonden zullen worden. xx sc. Item, dat die gezwoiren bezieners geen laikenen besien en sullen, zij en sullen altesamen bij eene op eenen hoop staen, eer men die toeslaen zal, in den huysen ende ter plaetsen dair- men die beslaene zal, ende anders geen lakenen dair inne te setten dan bij den besienders te voiren besien sijn ende alzoe dicke als die pershouwers dat vermaent wert bij hueren eede van den gerechte, dat sullen zij sculdigh wesen alsoo te verclaeren, of zij dat alzoe gehouden hebben off nyet, op die boete van in Item, soe zullen alle die gesteeken lakenen die upten raem gesteeken zullen worden een crimploot hebben in die steecke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 342