3°7 3 Van de lakenen te besteken. 4 Den eed van de besienders. 5 op die boete in der selver kuer verclaert. N°. 8. i xxxix. Gem. Archief. Item, dat men alle die lakenen besteken sal binnen met XXXVIII steken ende voir XXVIII steken ende after XXIIII steken ende dat men die nopteyken ende lode buyten vonden sal op te boete van in Ende sullen alle die lakenen hoir volle looden hebben op de boete van xx sc. Ende men sal geen lakenen besien dan bij twee van den besieners of meer, ende indien men geen twee besienders gecrijgen en conde, soe sal men tot den eenen besiender een van de gerechte dairtoe nemen op de voirs. boete van in 1 Keurboek N°. i fol. xxxviii en N°. 7. dat die hebben zullen voir hueren arbeyt ende loon t geen dat hier nae verclaert staet: Te weten: als zij besien een half laken daer zullen zij of hebben een halve groote, ende waert dat boven die twintich halve lakenen besien sullen, dan hebben van den hoop twee gulden sonder meer, ende waert dat yemant meer name dan voirscreven staet ende dair off betuycht worde, die zoude verbueren in (c. 1500.) Den waerdeyns eedt. Dat zweeren wij, dat wij goede lakenen, na der ordonnan tiën ende kueren segelen zullen, ende quade lakenen cor rigeren, ende tot alre tijt die boeten daeroff den bailiu, scout ende gerechte inne brengen tot huer vermanen, ende tot Dat sweeren wij, dat men alle die lakenen die men vercoipt ende uyter Hage voert, besien sullen of die besteken sijn na den kuer ende gecrompen sijn als dat behoirt, ende dat wij ten minsten met ons tween wesen sullen als wij besien, ende dair of hebben zulck loon als in een kuer verdairt staet, DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 343