3o8 2 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 8. allen tijden, als te doen ende goet weder es, in den Raem te comen, van Paessen af tot Bamisse toe te tiendalf ure off dair voiren, ende van danen niet te sceyden voir twaelf uren; ende van Bamisse tot Paessen toe te tien uren ende van danen niet te sceyden voir eendalf uren, omme die sonne te wachten ende die neringe vander draperye te vorderen, ende alle goede lakenen te zegelen eer wij uitten Raem gaen, te weten, die lakenen die drooch zijn mitten groten segel, ende die lakenen die nat zijn metten coplode; ende die zoe geteyckent worden mitten coplode zal men wederbrengen als zij drooch zijn, onbesteken, ende segelen mitten grooten segele. Ende oock mede soe en sullen wij binnen den tijt van onsen dienste uyten Rage reysen, tenzij, dat wij te samen ordineert of geloot hebben, datter altoos drie van ons thuys blijven sullen den dienst te bewaren; ende jegens nyemant voirt te seggen, dat wij wairdeyns tesamen in den Raem of inder paertzen sluyten of ver spreken, der draperyen of onsen dienst roerende; ende dit sullen wij doen als kerstenmannen ende niet laten om lief, om leet, om nijt, om bede, om vrese. om ontsich noch om gheenrehande saicken bij onsen vijf sinnen ende rechte wetenheyt; dat ons God zoe helpen moet ende sijn heyligen, kennelicke noitsaicken uytseyt. Der geswoirens eet. Dat zweeren wij, dat wij onsen dienst wel ende trouwelic bewaren sullen na der ordonnancien ende kueren, die wij daer off hebben, ende soe wie wij bevinden contrarie onse kueren ende brieven doende, dat wij die daeraff terstont becoeren zullen ende die den bailliu, scout ende gerechte aenbrengen sullen, om dat berechten na den kueren ende onsen brieven; 'dat en sullen wij laten om lief, om lede, om nijde, om vrese, om ontsich noch omme geenrehande saicken wil; zoe moet ons God helpen ende zijne heyligen. 3 Den printers eedt. Dat zweeren wij, dat wij onsen dienst trouwelic bewaren sullen ende dat wij twee tsamen altijt als ’t costumelic es ommegaen sullen mitten tange, van tou tot touwe om te doirsien of die lakenen te rechte gescoren sijn als die be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 344