3°9 N°. 9. i5°5- Ontvanck: Eerst van eenen genoemt Dirck Deijn 2) Willemsz. buyer man in den Hage, dewelcke hem in den jaere XVC omgaen heeft te doen zeker ombehoorlick ende onduechdelicke zegelinge aen Haegsche lakenen daer omme hij hem buyten der juris dictie van der Hage ende Haechambocht een wijl tijts ab- senteerende was, mits welcken alle sijne goeden tegens mijnen genadigen Heeren geconfisqueert ende verbuert waren, enz. afkoop door zijn bloedverwanten (de schulden bedroegen XL meer dan de baten) yoor xxv Noch van eenen genoempt Pieter Jan Gerijtszoen, dewelcke bij den voirn. baillin is doen vangen ende apprehenderen om dieswillen dat hij hem bij den voirn. Dirck Deijn hadde laten corrumperen de voirn. Haegsche lakenen verclaert int voirg. artc. onduechdelicken te zegelen, daeromme hem de voirs. bailliu voor schepenen van der Hage gecauseert ende aingesproken heeft van valscheyt, ende naer dat den voirs. scepenen van der selver valscheijt ende onduechde- lichheyt bij desselfs Pieter Jan Gerrijtszoen confessie ende belijdt in der voirs. zegelinge bij hem gedaen, genoech ge bleken was, soe hebben zij hem gewezen ende gecondemp- neert up een merctdach gestelt te werden op een kake; N°. 8. hoiren nader kuer, ende die te printen alst behoirt, ende voirt onse ordonnancien ende kueren den ambochte van de weverye angaende te onderhouden; ende dat wij den geenen die wij bevinden zullen contrarien doende onser ordon nancien ende kueren, die terstont bekueren sullen ende den bailiu. scout ende gerechte terstont anbrengen zullen, om dat bij hunluyden berecht te worden als dat behoirt. Ende dit en sullen wij laten om gheenrehande saicken willen, zoe moet ons God helpen ende zijne heyligen. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1) Rek. Balj*. v. d. Hage 1505. R. Archief. 2) Variant voor: Deij’m,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 345