1525 Februari 6. N°. g6. KUEREN gemaict bij den Bailluw, Schout ende Gerechte TOT ONDERHOUDENISSE VAN DE DRAPERIE ENDE neringe in den Hage ende gelesen in presencie van de drape- nierders ende wevers upten VI DACH VAN FEBRUARIO ANNO (XVC) XXIII. 2) 3io N°. 9. dat de bailiu heeft laten geschien, ende wert gebannen uter Hage ende Haechambocht twee jaer lanck, ende in de ramen sijn neringe verboden; mits welcke de bailiu dair niet off gehadt noch ontfangen en heeft daeromme hier Niet. 1515 Juli I2- b N°. 9"- Item, noch dat nyemant en brenge assche noch vuylnisse in de ramen opte zelve boete voirscreven ende op correxie van scepenen, den helft den heer ende dander helft den anbrenger. xxx st. 1) Keurboek N°. 1. fol. XLIX Gem. Archief. -) Keurboek N°. 1. fol. XLIX Gem. Archief. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1 Die Bailliu, Schout ende Gerechte van den Hage hebben geordonneert deze naebescreven kueren ende doen inter- diceeren ende verbieden, dat nyemant, wye hij zij hem ver- vordere enige wolle-weeftouwen uyten Haege te voeren opte boeten van drie sheren ponden, zoe wel diet uyt- voeren sal, als die tselve toebehoirt, dairoff die tweedeel gaen zullen tot profijte van den Bailliu, Schout ende Ge rechte ende tderdendeel tot profijte van den aenbrenger Fecit. in 2 Item, dat alle wevers, die nu sijn of namaels wesen sullen, hair scheerramen maicken van stijven harden hout, zulcxs dat zij niet wijckbaer en sijn, ende zoe te laten ijcken alst behoirt, al naer zij daer up scheeren zullen. Ende indien men yemant bevonde bij de printers ofte andere waerdeyns of gezwoerens, ter contrarie doende, die zullen verbueren een pont Hollants zoe dick ende menichwerven alst ge- bueren ofte bevonden sal worden. Fecit 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 346