312 9 i 2 1) Keurboek NO. 2. fol. XIII vso. Gem. Archief. 1538 Februari 9. Item mijn heeren den Bailliu, Schout ende Gerechte van den Hage hebben geordonneert ende gekeurt, keuren ende ordonneeren mits desen, dat van nu voirtaen nyemant wye hij zij, die binnen die Hage oft Haechambocht drapenieren, ofte hiernamaels drapenieren willen, tot gheenen plaetse ofte steden en zullen mogen coopen, (om alhier inden Hage te drapenieren) eenigherhande wolle, hoedanich die wesen mach, daer fijnder wolle uytgeworpen es dan die wolle die zij coopen, ende dat op te boeten van X sheeren ponden te verbueren soe dicwils yemant contrarie van dien be vonden zal worden gedaen te hebben. Item, hebben noch gekeurt ende geordonneert, dat men van nu voirtan gheen laickenen buyten Hage na Amsterdam scepen noch seynden en sal om aldaer vercoft te worden dan ten minsten een halff pack off twintich laickenen teffens, meer ende niet min. Ende dat op een halff pack ofte twin tich laickenen nyet meer dan een parsoen sal moeten reysen DE DRAPER Ye” VAN DEN HAAG. N3. IO. N3. 9». Item, dat men alle grauwen, greselde, licht of doncker of vergaderde blauwen anders niet scheeren en sal dan in een witten camme upte boeten van xx sc. 10 Item, alzoet kenlicke is, dat men die laickenen int hair mercke- licken groever maict dan men se plach te maicken. te weeten dat alsnu een paers ende groen nae den oogengesichte niet beter int hair en sijn dan hier voirmaels die rooden ende swarten plegen te sijn. Ende omme te remedieren hier inne, Soe ist dat die Bailluw, Schout ende Gerechte eenen yegelicke doen wairschuwen, dat zij van als int hair zoe merckelicken beteren alsoe sij gevallen sijn, ende bij faulte dat se zulcxs niet en doen tuSschen dit en Halfvasten naest- comende daer nae, twelck die waerdeyns gelast sal sijn nae Halfvasten naestcoemende te wairderen, ende die men bevinden sal contrarie doende, sal men corrigeren alst be ll oirt nae gelegenheyt van der saecke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 348