DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 313 DE N°. 1 „laet crimpen”, 2 Dat zweeren wij Raemmeesters te weesen, t regiment van de gemeen Ramen wel ende getrouwelicken te bedienen, voir te staen ende wair te nemen, ende nyet te gehengen dat den Raem ofte eenijge raemplaetse in eeniger manieren belet behindert ofte geprejudiceert en worden, oick geen nyeuwicheeden aldaer in den Raem toe laten gedaen te worden oft' te laeten geschieden, ende oick selver nyet te weven, dan bij consent van den Bailliu, Schout, Burgemeest eren ende Schepenen van den Hage. Zoe wairlick helpe mij God. N°. 10. tot Amsterdam om die te vercoopen, welverstaende dat zijluyden hoerder drie, vier, vijff oft zoe veel als zij willen zullen moghen een halff pack te samen maicken ende met een alleen vercoopen, ende dat op de boeten van thien sheeren ponden te verbeuren soe dickwils yemand contrarie van dien bevonden sal worden gedaen te hebben. Actum dese twee articulen geordonneert, gekeurt ende voor de draperye gecondicht opten IX dach Februari anno XVQXXXVIII. l) Weder vercondigt den V. Aug. XVCXLIT. -) Keurboek N°. 2. fol. Till vso. Gem. Archief. C. 1538. Eedt van den printer in den raem. 2) Dit zweer ick bij God ende alle sijn heyligen, dat ick wel ende naerstelicken sien sal naert gescrift van den waer- deyns dat sij upten laickenen upten raem gescreven zullen hebben, ende dat ick naervolgende dat gescrift die selve laeckenen printen sal, sender eenichsins daer yet anders inne te doen; ende dat ick oick gheen coploon tip loen en sal dan bij last ende bevel van de waerdeyns. Ende zoe wat laecken dat bij den waerdeyns geoirdelt is „laet crimpen”, dat ick die zelfs handelen ende crimpen soe dat behoirt sonder eenyghe fraude ende die drogen ende dan tipte paers bringen naer ouder gewoonte. Eedt van den raemmeesters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 349