3T4 1560 Mei 10. No. 11". Alsoe de waerdeyns, bij den Bailliu, Burgemeesters ende Gerechte geordonneert, Goede Vrijdage anno xV'lx nae gemeen scrijven, den zelven bij seeckere requeste te kennen gegeven ende gedoleert hebben van heurluyder sobere ende cleyne loon opter paertsse ende dat zijluyden heurluyder neringhe ende werck dagelicxs mosten laten omme de draperie, die in zeer cleynen ende soberen staete es, te gerieven, versouckende recompense ofte verbeteringe van loon; ende bij den selven Bailliu, Burgemeesteren ende Schepenen, hyer op gehoert tmeestendeel van der jegenwoordige draperie, hebben den zelven Bailliu, Burgemeesteren ende Schepenen, bij consent van het meerder deel van de voorscreven draperie, den voorscreven waerdeyns toegelaten ende geaccordeert, laeten toe ende accordeeren mits desen, tot heurluyder kennelicke wederseggen toe: Keurboek N°. 2 fol. XVIII vlg. Gem. Archief. 2) Er staat: plaertsche. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 2 Hebben meede die voorscreven Bailliu, Burgemeesteren ende Schepenen, bij advyse van de voorscreven draperie, gekeurt ende geordonneert den printers, geordonneert opt werck van de weefvers, dat deselve printers eens te veerthien daeghen, ende soe dickwils hemluyden dat goet- duyncken zal, omme zullen gaen ende tellen die ganghen ende ende-draen van tgescoeren laecken opt touw, off die weevers onder die ganghen tgetal nyet minder en scheeren dan zij behoeren te doen, ende die faulten aen te brenghen op haeren eedt op arbitrale correctie. I Dat zijluyden van nu voortaen zullen moeghen nemen van elcke laicken dat alhyer in den Hage gewaerdeert ende gepaerts sal worden eenen stu ver, inde plaetse daer zijluyden mer een halven braspenninc plaegen te hebben; te weeten een halve stuver op te paerts ende een halven stuver in den raem, op te waerderinge. Des werden die voorscreven waerdeyns gehouden beuren tijt ende ure waer te nemen, soe wel in den raem als opter paertse 2), naevolgende heuren eedt, keure ende ordonnantie daervan zijnde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 350