3T5 3 N°. n6. 1563 Mei 4. 1) De waerdeyns die 1 2 3 N°. 11*. Ende dat die waerdeyns zullen hebben van alle landtlappen van twaelf ellen ende daer beneden een stuver, ende van lappen wesende boven de twaelff' ellen drie grooten. Aldus gedaen den Xden dach in Meye AnnoXVc tzestich. De waerdeyns die nu zijn ofte naemaels weesen zullen sullen van nu voortaen. tot onssen ofte onssennaecoemelingen kennelicke wederseggen toe, hebben ende ontfangen van elcke lantlappe laickens, die binnen den Hage geweefven worden negen doeyts, hoe lang ofte corte die zullen zijn. Ende van lappen die buyten den Hage geweefven worden oick lang ofte corte een oortgen. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1) Keurboek Nn. 2 fol, XIX. Gem. .Archief. Ende overmits die verganckelicheyt van der neringe van der draperie ende den soberen incompste van den prouffijten van dyen, hebben die drie waerdeyns alsnu geordonneert tot augmentatie van haerluyder loon, toegevoucht elcx de somme van twee carolusguldens, omme de selfde somme alle jaers te ontfanghen uyter tresorie van den Hage onder heurluyder quytancie als dat behoert; ende dit geduyrende tot kennelick wederseggen van den regierders van den Hage in der tijt zijnde. Aldus gedaen bij den Bailliu, Schoudt, Burgemeesteren ende Schepenen van den HageGoede Vrijdage xvc twee ende tzestich nae gemeen scrijven, ende alhyer ter ordonnantie derselver geregistreerd IIII May XVC drie ende tzestich.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 351