3i7 6 7 8 9 Item, also die kueren inhouwen in hoiren brieve, dat die meesters van den volre-ambocht niet langer borgen en moeten den drapeniers dan vierthien daghe up een boete van twin- tich scellinge, so is hun consenteert, dat zij wel langer borgen moeten sonder verbueren ende hoir geit inwinnen als die kuer inhout, behoudelic dat zij recht zullen spreken van hoire gebrek altoes binnen den eersten quartier jairs na dattet werck gewracht is, of ’t sel staen dair na tot sulcken rechte, als die scout ende scepenen dagelicx doen van scade ende van schulde. N°. 12. Item, so en zal geen meester van den volreambocht annemen eenich leerknaep dan een tsjaers, up een boete van twintich scellingen. Ende die leerknaep sal geven Sinte Quirijn veer- tich scellinge, behoudelic dat zij malkander beproeven sullen drie dage of zij bij malcander blijven willen. Item, alzo geen knaep min wercken en moet dan om zijn gesette loen, op een boete van twintich scellingen; also en zal oic geen meester knapen huyeren min dan om hair ge sette loen, up een boete van twintich scellingen; ende wairt dat die knapen hun verhuerden min dan hoir gesette loon, dat zouden zij den ambocht beteren bij den gesworen boven den boeten voirscreven om dat ambocht in eeren te houden. Ende dese voirscreven punten zijn hun consenteert ende gekuert, behoudelic hoiren ouden brief volcomelic in zijnre machten, zonder arch ende liste. In kennesen der waerheyt zijn dese brieve twee alleens, dair enen of is onder den gerechte ende den anderen onder den gemeenen meesters ende knapen van der volrie-ambocht, bezegelt uythangende mit onsen gemeenen zegel, ende om die meerre sekerheyt wille ende dese voirschreven punten ende alle punten in den ouden brieve geroert ende begrepen te bet te houden, zo hebben wij onsen gemeenen segel van onsen ambochte an dese twee brieven mede gehangen, mit ten gemeenen scepenen voirschreven. Gescreven upten zessendetwintichsten dach in Julio in tjair ons Heeren dusent en vier hondert zeven ende viertich. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 353