3i8 N°. 13. A. I 2 3 4 Privilegiën. Fol. XVIIIXXIII Gem. Archief. i) Copie in: Papieren Dit zijn alsulcke KEUREN ende ORDONNANCIEN als dat AMBACHT VAN DER VOLLERIE HEBBEN, VOLGENDE ü’oRIGI- NAELE SCEPENBRIEVEN VAN DE NAVOLGENDE BRIEVEN onder ’t Gilde van Sinct Quirijn berustende, i) Register van Item, soe en moeten gheen volres lopen, ezelen, noch muken up een boete van twintich schellingen; ten waere noot- saecken, ende dattet den geswoeren in der tijt wesende oerbaerlick dochte wesen, ende zijt dan van noede consen teerden, soe soude ment doen sonder verbeuren. In den eersten, soe wat laecken mismaict worden van den voire, die zullen daeran verbeuren heur loen, is hij meester of is hij knaep. Item, soe sullen die volres staen: drie dage up een voer- laecken, twee daghe up een anderwolle laecken, ende twee daghe up een derdewolle laecken; ende gheenrehande stucken daer tusschen maken, dat is te weeten, dat zij uyt- maecken zullen dat beslagen is, eer zij een ander beslaen, up die boete van twintich schellinghen. DE DRAPERYe” VAN DEN HAAG. 1452 April 20. Wij Schout ende Scepenen in den Haghe doen condt allen luyden, dat wij bij vervollighen van den ghemeenen volres ende bij consent van den ghemeenen drapenieres in den Haghe, geordineert ende gekeurt hebben, dat die volres, die nu ter tijt in den Haghe wonen ende wercken, of tot eenigher tijt comen sullen, tot eeuwighen daghen wercken sullen up sulcker orde nancien ende keuren als zijselve in scrifte overgelevert hebben, ende hier nae geschreven staen. Item, soe wie in den Hage een uytganck dede, ten waer bij den Schout, Gerechte ende bij den waerdeins, dat waer up een boete van vijftich ponden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 354