319 5 6 7 8 9 12 13 Item, soe Item, soe en sullen gheen twee meesters tot eenen ketel gaen, noch nyemant alleen wercken, up een boete van twintich scellingen. Item, soe wanneer up een laecken meer gescreven staet dan alleen „die voire’'’, daer zullen zij quyt af wesen. en sal meester, knaep noch twijf gheenrehande waer nemen dan alleen gelt, up een boete van twintich scellingen. Item, soe en sal nyemandt vroegher te comme gaen dan tot drie uren van Bamisse tot Vastenavondt, ende van Vasten- avondt tot Bamis toe tot twee uren, up een boete van twintich scellingen. ii Item, soe sal quyt wesen. Item, soe sal men te comme draghen acht en veertich ellen crompen werck an twee stucken en twee daghen, ende tot twee ende veertich ellen mach men dragen alsoe veel stucken als men wil, oeck in tween dagen, ende wat meer waer dan acht ende veertich ellen, tot twee ende vijftich ellen toe, daer sal men drie daghen up staen, up een boete van twintich scellingen, alsoe dicke als zij mit overwerck bevonden worden. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13A. Item, soe en sal gheen meester meer houden dan vier commen, ende nyemant en sal wercken mit overgespannen, up eene boete van twintich schellingen. Item, waert dat eenich drapeniere van sijnen voire ginghe mit zijnen wercke, ende hem yet schuldich bleve, dat soude hij betalen binnen veerthien daghen; ende wat voire des drapeniers laecken te comme droeghe of breyeerde eer hij den eersten voire betaelt hadde, verbeurde twintich scellingen. 10 Item, soe sal een yegelick voire comen onder die kaersen voir den toiren, als men mitter processien uytgaen ende incoemen sal, up een boete van vier scellingen. men mitter eerster waerderinghe vrij ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 355