321 ;en meester voire noch knaep kerfstok noch die want of anders eenigerhande borchtochte 27 Item, dat elck meester voire zijn knapen alle Saterdaghe heur loon geve, als hij mit hem upreeckent, of ten lancxsten des Sonnendages sochtens als die clocke acht slaet; ende die meester voire en zal zijnen knaep geenrehande waer gheven, voor haer loen, anders dan ghelt; ende waer eenich meester voire die dat neyt en dede, die sonde verbeuren twintich scellingen, ende die knape twintich scellinghe, alsoe dicke als zij daer in bevonden worden; Voert waert dat eenich van den knapen den geswoerenen claechde, dat hij zijn gelt van zijnen meester nyet en conde gecrighen, die sonde sonder verbeuren te werck gaen; ende die meester voire soude die voornoemde boeten betalen moeten, ende den knaep zijn geit geven, eer dat hij te comme gaet werken. 28 Item, soe wat meester voire men bevinden conde, dat hij sijnen knapen min gave dan heur loen an gelde, die soude daer aen verbeuren twintich scellingen, alsoe dicke als hij daer in bevonden worde: desgelijcx tot wat tijden dat die knaepen min naemen dan hoer gesette loen, ende die 21 DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 26 Item, dat gheen meester volre zijnen knaep min gheven sal, dan zijn gesette loon; die dat neyt en dede, die soude daer- an verbeuren twintich scellingen, beyde meester ende knaep, ende daer toe heur ambacht, alsoe dicke als zij daer in bevonden worden, ende en souden nyet weder te wercke gaen eer zij die boeten betaelt hadden. 25 Item, dat ghe scrift an c': van broede of van bier tot backers- of tot tappers-huyse, die mede drapenieren, maken noch hebben en sullen, up een boete van twintich scellingen. N°. 13A. 23 Item, soe wat meester volre zijn meesterie vercoept, die sal tot Sinte Quierijns behoef geven Goids dienst mede te doen, twee pondt wasses. 24 Item, dat gheen meester volre, die nu is of naemaels coemen sal, min neemen sal dan zijn ghesette loon, up die ver- beurnisse van sijn ambacht, ende nyet weder te comme te gaen, ten zij bij den Schout ende Gerechte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 357