322 30 Item, soe sei elck meester voire voortan hebben van eenen N°. 13A. geswoeren dat verneemen conde, soe sonde hij verbeuren twintich scellingen, alsoe dicke als hij daer in bevonden worde. 29 Item, als eenich laecken gewaerdeert es up den raem, daer meer up gescreven staet dan: tgebreck van den voire, dat dan die knapen daerof ontlast zullen wesen van hoeren loen te verbeurenende waert dat die meester voire zijnen knaep daerenboven hoeren loen onthouden of verminderen wouden, dat die daer an verbeuren souden twintich scellingen, alsoe dicke als hij daer in bevonden worde. voerlaecken negen ende twintich groot, voer hoer loon, ende daeroff sullen die knapen hebben twintich groot voir hoer loen. Voort, dat die drapeniers den meester volres haer loen betaelen sullen binnen veertien dagen up een boete van twintich scellingen, ende worde die meester volre be vonden, dat hij den drapeniere langer dan veertien dagen borchde, dat hij oeck verbeurde twintich scellingen, alsoe dicke als dat geschiede. 32 Voort soe hebben wij geconsenteerd den volres voorscreven, waert datter eenighe knaepen van buyten quaemen wercken, ende heuren meesteren ter steden daer sij gewrocht hadden, eenighe laeckenen mismaect hadden of yet schuldich ge- bleeven waeren, ende die meesters hem naescreven, dat die geswoeren dan die knapen heur ambacht verbieden mochten, of hoer meester van heuren loen soe veel doen inhouden, tot dat zij al voldaen hadden, gelijck men den onsen tot anderen steden doet, als wij hem naescrijven. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 31 Item, soe hebben dieBailliu, Schout ende Gerechtegeordineert ende geconsenteert den geswoeren van den volres, dat zij den ghenen die den ambocht van Sinte Quierijn schuldich zijn ende nyet en betaelen an heur gemoede, dat zij voortan denselven heur ambocht verbieden moegen, ter tijt toe dat zij betaelt sullen hebben, ende waert dat zij daerenboven te werck ginghen eer zij betaelt hadden, dat waer up een boete van achtien scellingen, ende up heur ambocht te ver beuren, alsoe dicke als zij daer of bekeurt worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 358