323 i ws. het vetmaken der kairden. B. 1455 Maart 24. Wij Schout ende Scepenen in den Hage, doen condt alien luyden, dat wij geloeft ende geloeven voor ons ende voor onsen naecoemelingen in den dienste voorscreven den meeste ren ende knapen van der volryen in den Hage ende heuren naecoemelingen hoeren ouden brief, daer desen jegenwoerdigen brief doer- steecken is, altoes van waerden ende in zijnre volcom- menre machten te houden ende hem altijt daer recht ende vonnisse nae doen, als zij of eenich van hem des beghe- rende zijn, ende waer dat saecke dat die meesters of knapen yet vermindert worden van hoeren loen, ofte van heuren rechten, nae inhoudt hoeren ouden brief voorscreven, ende wij hem tot hoere vermaninghe gheen recht en deden nae uytwijsen hoeren ouden brief, als men tot hier toe gedaen heeft. J) Spinsen, DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13A 33 Item, soe wat meester of knape eenighe gelden ontfinge, tzij van den goeden luyden van Delf of van Leyden, of van eenighen anderen steden of plaetsen, roerende den ambacht van der volrye, dat zij dat terstond weder uyt- reycken sullen den ghenen diet toebehoert; ende deden zij den nyet dat men hem dan haer stoeken verbieden mach ter tijt toe dat zij voldaen hebben. 34 Item, soe en sullen geen knapen van den volres-ambochte spinsen1), hout of turf dragen of drapenieres-vellen draghen of cruyden, up een boete van thien scellingen te verbeuren alsoe dicke als zij daerof bekeurt worden. Ende alle deese voorgenoemde puncten hebben wij den am bacht voorscreven gegonnet ende geconsenteert in volcom- menre machten ende horen ouden briefif van waerden te blijven sonder arch ende liste. In kennissen der waerheid hebben wij desen brieff oepen besegelt, met onssen gemeenen zeegel. Gescreven up den twintichsten dach in April in t jaer ons Heeren duysent vierhondert twee ende vijftich.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 359