c. 324 2 3 I 2 3 4 5 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1460 Maart 18. Wij Schout ende Scepenen in den Hage, doen condt alien luyden, dat wij geloeft hebben ende geloeven voor ons. ende onsen nacoemelingen in den dienste voorschreven, den meesteren ende knapen van der Volryen in den Hage, deese puncten hiernae gescreven. Te weten: Dat men gheen Engelsche laken in den Hage vermaecken en sel, zij en zeilen hoer loen daer of hebben bij den vier geswoeren, ende waert datter yemand hierof bekeurd worde, die soude verbeuren tien scellingen. Item, soe en sel men gheen lappen maecken an halve laekenen. Item, dat zij van allen lappen, die men doer een voorwollen kam werct. voirwollen loen hebben sellen. Item, dat zij van allen crompen werck van elcken ellen hebben sellen negen penninck, behoudelick waert saecke dat die wardeins kenden, dat zij dat nyet wel gemaket en hadden, dat zij dan gheen loen daer of hebben en souden. Item, dat gheen knaep zijn meester ghelt leenen en sal. up dat ghelt ter verbeuren, dat hij geleent heeft, van welcken N°. 13B. Soe sullen zij vrij ende quyt wesen van sulcke eeden als zij voor ons gedaen hebben. Voert soe en sal hier nyemandt wercken van desen dage voort, hij en sal zijn ambacht geleert ende gevryet hebben ende een jaer bij sijnen meester gestaen hebben, als men hier doet ende schuldich is te doen, ende dat hij daer of brenge goede brieve ende betoech met des ambochts zeegel van die steden daer hij geleert heeft. Alle dinck sender arch ende liste, in kennissen der waer- heyd hebben wij desen brief uythangende bezegelt met onsen gemeenen zegel, doersteken in hoeren principaelen brief voorscreven. Geschreven upten XXIIIen dach in Maerte, in t jaer ons Heeren MCCCC vijf ende vijftig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 360