325 D. i 2 3 4 5 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1476 Februari 28. Wij Schout ende Scepenen in den Hage doen condt alien luyden, dat wij om oerbaer van den Hage geordineert ende gekeurt hebben dese naegescreven puncten: In den eersten: dat die drapenieres gheven sullen den meester volres tot elcke half laecken tusschen een vieren deel ende een half vierendeel pont boeters, up die boete van twaelf scellingen. Item, dezelve voorscreven boeter sullen die meester volres heur knapen gheven om te besighen totten laeckenen, up die boete van vijftien scellingen. Item, soe sullen die drapeniers die meester volres des Sater- dagesavont, of ten lancxten des Sonnendages voir den middaghe hoer ghelt gheven, indien hoer laeckenen uyt- gemaect zijn, zijn se nat of droege, op die boeten van twintich scellingen. Item, waert dat die meester voire om ghelt quame totten drapeniere, ende die laeckenen nyet uytgemaect en waeren, die soude verbeuren twintich scellingen. Item, soe en sullen gheen meester volres of knapen ver beuren upten raem, of men sei hem eerst een kennelicke wete doen tot heuren huysen, dat zij tgebreck koemen N°. 13C. voorsz. boeten mijn Heer een derdendeel, die Schout ende Gerechte een derdendeel en die 4 geswoeren een derden deel zullen hebben. Ende voort allen anderen puncten in hoeren ouden brief begrepen van waerden te weesen, ende van ons ende van onsen naecoemelingen gehouden in waerden, sonder arch ende liste. In kennisse der waerheyt hebben wij desen brief oepen bezegelt met onsen gemeenen zegel. Gescreven upten achtiensten dach in Maerte int jaer ons Heeren MCCCC ende tzestich.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 361