326 6 7 8 9 io DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13d. besien, ende waert dat zij alsdan binnen twee uren daer nae nyet en quamen, soe sal die drapeniere zijn laeckene mogen ofnemen, ende die voire sonde den schade hebben. Item, waer eenich meester voire die meer name dan zijn gesette loon, die sonde verbeuren jegens tambocht vier pont, tjegens den geswoeren twee pondt, ende nochtan en sal hij nyet weder te comme gaen, tenzij bij oerlof van den Schoudt ende Gerechte, nae uytwijsinge den ouden brief. Item, soe en sal geen meester volre tappen noch backen, noch slapers om ghelt houden, op die boete van drie pond. Item, soe sullen die meester volre ende die knapen des Donredages met malcanderen off-ende aenreeckenen up die boete van twintich scellingen. Item, waert datter yemant offreeckende in den weecke alleenlick dan op den Donderdach voorscreven, die ver beurde een pont was, tot Sinte Quierijns behoef. Item, dat gheen meester volre(’s) wijve reeckeninge houden noch maecken en sullen mitten drapenieres, ten waer bij oerlof van den geswoeren op die boete van twintich scel lingen. 11 Item, waert dat eenich meester volre zijn knaep ledich liet gaen buyten reden, soe soude die meester gehouden wesen den knaep zijn dachuyr up te leggen ende te betalen; ende waert dat eenighe knape zijn meester ledich liet gaen, of den eenen knaep den anderen buyten reden, soe soude elcx den anderen zijn dachuyr upliggen ende betaelen gelijck voorscreven is. 12 Item, soe en sullen geen meester volres of knapen van buyten hier wercken, daer onse inwoenende meester volres off knapen nyet wercken en moghen. 13 Item, soe sullen die meester volres die petten oessen off doen oessen op des meesters coste, sonder die knapen daer yet in te gelden, op die boete van twintich schellingen. 14 Item, soe sullen die geswoeren van den volres van nu voortaen gehouden weesen tot twee of drie reysen tsjaars Putten schoonmaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 362