327 E. i DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13D. te comen bij den Schoudt ende Gherechte, ende hemluyden vermaenen, dat zij die gemeen meesters van den volryen ontbieden sullen, ende elcx van hemluyden examineeren bij hoeren eeden, of zij yet min genoemen hebben dan heur proper gesette loen. In kennisse van al desen hebben wij desen brief bezegelt met onser zeeghel uythangende. Gescreven up den XXVIlïen dach van Februario int jaer ons Heeren MCCCC ende vijf ende tseventich. 1478 October 14. Wij Schout ende Scepenen in den Haghe, doen condt allen luyden; alsoe die volres onlancx een uytganck gemaect ende gedaen hebben aldaer groote naersticheyt om gebesicht ende gedaen is, om hemluyden weder in te gecrighen, dat nyetjegen- staende hebben die zelve volres veel ende diversche puncten van der gemeenre draperie, ende oeck van ons begeert, ge- daen ende geconsenteert te hebben, souden zij incoemen; ende want wijt welvaeren ende den ghemeenen oerbaer van der Hage schuldich zijn te soeken ende voort te helpen setten, soe hebben wij met ghoeden eersaeme wijse mannen die wij tot onsen raide geroepen ende genoemen hebben soe verde getracteert ende versproken tusschen den voorscreven volres ende den ghemeenen drapenieres, dat die selve voorscreven volres ende drapenieres, ende wij met hem mit malcander mindelicken ende vriendelicken overcoemen zijn, ende van den voorscreven uytganck van nu voortaen te vreeden wesen zullen, mits seeckeren puncten, die wij ende die gemeen drapenieres van der Haghe die voorscreven volres om alles tbeste willen geconsenteerd ende beloeft hebben, die welcke hier nae in tlange gescreven ende wel verclaert staen: Eerst alsoe die gemeen drapeniers van der Haghe den voorscreven volres, die onlancx een uytganck gemaect ende gedaen hebben, gegunt ende gegeven hebben tot hoeren kosten die zij mits denselven uytganck gedaan hadden, die somma van twaelfstalff hondert rijnsche guldens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 363