328 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13E. van viertich groot tstuck, soe is mitten voorscreven volres versproecken ende overcoemen, dat hoe wel den ouden brief, die tgemeen ambocht van der volrye heeft bij expresse inhoudt, dat se van elk laecken hebben souden neghen ende twintich groot, soe sullen zij van nu voortan tevreden wesen, dat die drapenierer hem geven ende betalen sal van elck laecken acht ende twintich groot an gelde, ende nyet minende waer yemant die min name, dat waer op die boete van eenen noebel, voor vijftich stuvers gerekenet, ende waert oeck dat die drapeniere zijn voire min gave dan voorscreven staet, dat waer op die boeten van vier pont hollants payements, des soe sal die volre gehouden weesen tot eeuwighen dagen die laeckenen te droegen ende te scieten 1) als zij tot hier toe gedaen hebben. 2 Voort, soe sullen die geswoeren, die nu zijn of namaels wesen sullen, moghen coemen drie of vier werven tsjaers alsoe hem dat believen sal, voor den Schout ende Gerechte van den Hage ende begheeren, dat men die meester volres ontbieden, ende bij hoeren eede doen seggen, ende ver- claren sullen, of zij hoer volle loon van acht ende twintich groot aen ghelde van elk laecken van den drapeniere ge- noemen ende ontfangen hebben; ende die alsdan nyet sweeren en willen, sullen verbeuren een noebel, van vijftich stuivers, ende daertoe zes weecken hoer ambocht van der volrye, behoudelick altijd wie zijn volle loon, van acht ende twin tich groot ontfangen heeft, dat die nyet verbeuren en sal; desgelijcx sullen die geswoeren voorscreven, die nu zijn of naemaels wesen sullen, oeck moeghen begheeren an den Schout ende Gerechte van der Haghe dat men alle die drapeniers oeck ontbiede ende doe seggen bij hoeren eeden, of zij hoeren volre gegeven ende betaelt hebben acht ende twintich groot aen ghelde van elcken laecken sonder min, ende die dan nyet zweeren en willen, die zullen verbeuren vier pont hollants als voorscreven staen. 3 Voort, soe sal dat ambacht van der volrye alleenlick staen onder den Schout ende Gerechte van der Hage, nae in houdt hoeren ouden brieve, behouden den Heer zijn boeten. De copiist lasstreten het „scieten” kan op het wasschen der geverfde lakens doelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 364