330 i 2 3 N°. I3E. 13 Item up alle deese voorscreven articulen ende punten, heb ben die voorscreven gemeen voices geloeft: tot ghenen daghen uytganck te maecken, ende wij Schout ende Schepenen voorscreven hebben den voornoemde volres alle deese punten ende articulen geconsenteert ende consen- teeren sonder prejudicie van hoeren ouden brieven, in sulcken schijne, dat die selve oude brieven hier mede nyet te nyete gedaen noch gemenct en worden van eenigen van heuren puncten, die boven nyet genoempt noch verclaert en staen. Alle dinck sonder arch ofte liste, in kennisse der waerheyt zijn deese brieve twee alleens, daer die gemeen drapenieres van der Hage den eenen of hebben, ende die gemeen volres den anderen, die wij uythangende bezegelt hebben met onsen gemeenen zegel. Gescreven upten XIIIJen dach in October, in tjaer ons Heeren MCCCC acht ende tseventich. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. F. 1482 December 24. Wij Schout ende Scepenen in den Haghe, doen condt alien luyden, dat wij overmits vervolghe ende vriendelick begheren van de vier geswoerens ende den ghemeenengesellen vander volrye, hemluyden gekeurt ende geconsenteert hebben seekere articulen ende puncten hier nae verclaert Eerst, dat geen voire meer doen en sal van Sinte Maertens- misse off tot Onser Vrouwendach Lichtmisse toe dan half werck. Item, dat die drapenieres heuren volre betaelen sullen met sulck gelt, tzij gout off sulveren als daer men dagelix wijn ende broot om coopen mach ende tot sulcken prijs als tgemeenlick gancbaar es, ende nyet hoeger up die boete van veertich scellingen te verbeuren alsoe dicke als zij ter contrarie deden ende daerof bekeurt worden. Item, dat van gelijken die meester volres hoeren knapen betalen sullen mit al sulck ghelt ende tot sulcken prijs als Verkort; zie M. N. Wbk. op meuken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 366