331 4 5 6 7 8 9 Item, desgelijcx en sal nyemant van buyten alhier meesterie setten mogen, tensi dat hij comt van sulcken plaetse of uyt sulcken stede, daer onse luyden wederomme meesterie setten souden moeghen. Item, dat nyemant voortan wie hij zij tsi van binnen of van (buyten) alhier meesterie setten en sal. ten zij dat hij twee jaeren daer te vooren int gilde van der volrien alhier ge weest heeft, opte boete van eenen noebel te verbeuren. Item, waer eenich meester voire, die een leerknaep ange- nomen hadde, ende zijn meesterie vercofte binnen jaers, dat als dan die leerknaep die meesterie volghen sal. Item, waert dat yemant van den vier geswoerens deden contrarie heuren brief buyten zijn medegesellen of dat meere- deel van dien, die soude verbeuren jegens den Bailliu Schout ende Gerechte ses heeren ponden, ende van gelijcken jegens dat ambacht ses heeren ponden, ende daerenboven terstont verlaten te wesen van zijnen dienst. Item, soe sullen die meester volres een leerknaep anmoegen nemen, tot alle drie jaeren, nietjegenstaende dat hoeren ouden brief inhoudt ende verclaert, tot elcken vier jaren, ende waert, dat die meester voire storve binnen den tijt van zijnen leerknaep ende binnen jaers nae dat hij hem angenoemen hadde, soe sal die gheene die de meesterie uphout enen vrijen leerknaep setten bij den leerknaep tot ter tijt toe dat zijn leerjaer uyt is, ende vrijen hem daer mede. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13?. voorscreven staet, up die boete van viertich scellingen, te verbeuren alsoe dicke als zij ter contrarie deden, ende daerof bekeurt worden. Item, dat nyemant overwerck doen en sal, up die boeten van eenen noebel, te verbeuren alsoe dicke ende meenich- werven als hij daeroff bekeurt worde sonder meer, nyet- jegenstaende dat heuren ouden brief inhoudt ende begrijpt, dat zij boven die boeten voorschreven verbeuren souden heur ambocht ses weecken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 367