332 G. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 1483 April 6. Wij Schout ende Schepenen in den Hage doen condt alien luyden, dat wij overmits vervolge ende vriendelick begeeren N°. 13F. 10 Item, waert dat yemant van den volres hier of in anderen plaetsen ghink wercken sonder aff te reeckenen des Donre- dages, die sonde verbeuren twintich scellingen, alsoe dicke als hij daerof bekeurt worde. 11 Item, soe en sullen die vier geswoerens nyemant bekeuren noch anbrengen van eenigen breuken, tenzij dat zij twee van hemluyden die zelve bevinden breuckich contrary heuren brief, ende nyet uyt vermoeden of uyt anbrengen van eenen anderen. 12 Item, datter nyemant van buyten langer wercken en sal dan een was, ende hij sel alsdan met zijnen meester gaen totten geswoerens, ende thoonen aldaer zijnen ambachts- brief, op die boeten van tien scellingen, te verbeuren alsoe wel bij den meester als bij den knaep, ende ist, dathijgeen brief en heeft, soe sal hij terstont upgaen ende nyet langer wercken, ende soe sal hij zijn was vrij ontfangen sonder stick- voet. 13 Item, soe en sel men geen ordinantie maecken of yet doen den ghilde angaende, tenzij bij die vier geswoerens, den deken, die vier hoeftmans ende den gemeenen ghildebroe- deren, of dat meeredeel van dien. Ende alle deese voorscreven puncten ende articulen heb ben wij hem geordineert ende gekeurd met sulcker conditiën ende voorwaerden dat hoeren ouden brieven en allen heuren anderen articulen die hier vooren nyet verclaert en staen, van waerden weesen ende blijven zullen. In kennissen der waarheid hebben wij dezen brief oepen bezegelt mit onsen gemeenen zegel. Geschreven upten XXIIIJ dach in December int jaer ons Heeren MCCCC ende twee ende tachtich.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 368