333 staen van H. Item upt poinct DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 13G. van den vier geswoerens ende den ghemeen gesellen van der volrye hemluyden gekeurd ende geconsenteert hebben Dat gheen geswoeren, die nu is of namaels wesen zal, den tijt van zijnen dienste duerende eenich bier tappen of ver- coepen en sal, up die boeten van twintich scellingen te verbeuren, alsoe dicke ende alsoe menichwerven als hij ter contrairie dede, ende daerof bekeurt worde, ende des gelijks, dat nyemant geswoeren wesen en sal, tzij meester of knaep, tenzij dat hij dagelicks mede ter comme gaet, ende dat ambacht van der volrie doe. Ende deese voorschreven punten ende articulen hebben wij hem geordineert ende gekeurt met sulcker condicien ende voerwaerden. dat hoeren ouden brieven in allen heuren anderen articulen die hier nyet verclaert en waerden wesen ende blijven sullen. In kennisse der waerheyt hebben wij deesen brief oepen bezegelt met onsen gemeenen zeegel, doersteken doer hoer laesten brief, die zij van ons hebben. Gescreven upten VI dach in April int jaer ons Heeren MCCCC ende drie en tachtich. I552 Juli 27. t van den eersten brief van de keuren ende ordonnancien vant ambacht van der volrie hier vooren, transscreven geteyckent mitte letter A, aldus beginnende: Item soe sullen die volres staen drie dagen up een voir- laicken, twee dagen up een anderwolle laicken, ende twee dagen up een derdewolle laecken, Es bij den Baillu, Schout ende Gerechte van den Hage gekeurt ende geordonneert, keuren ende ordonneeren mits desen Dat van nu voortaen nyemant van de volres gheen laickenen van raeuws wassen en sullen opte boeten van twintich stuvers. Actum den XXVIJde dach van Julio anno XVC twee ende vijftich.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 369