334 i 2 3 4 nu sijn of namaels wesen 1) Keurboek NO. i fol. L. -) De straf in dit artikel bedreigd werd met latere hand gewijzigd in: „Ende dat up een peyne van gebannen te wesen uyt Haege ende Haegambocht den tijt van twee jaeren, ten waer dat zij binnen dien tijden een bedevaert totten heyligen appostel Goids Sint Jacob in Galissien gedaen hadden, ende aldaer goede betoech off brochten”. 3) Dit artikel later doorgehaald. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 14. 1523 Maart 24. KEUREN ende ORDONNANTIËN gemaict bij den bailliu, Schout ende Gerechte van den Hage, Roerende t ambocht VAN DE VOLRYE IN DEN HaGE ENDE GELESEN IN PRESENCIE VAN DEN GEMEEN VOLDERS UPTEN RAETHUUS VAN DEN HaGE DEN XXIIII DACH VAN MaiRTE ANNO XXIII. Item in den eersten, dat gheen volder meester ofte knape in den raem stoppen en zal anders dan met wit gaern, ende dat up een boeten van thien scellingen, zoe dick als zij bij de waerdeyns bevonden worden contrarie gedaen te hebben. 2) Item, dat die gezworens, die zullen bevolen wesen sal up haeren eedt te sien, dat ellicke meisterien hair butter halen ende nemen sal nae inhout hair oude kueren ende brieven, dairvan wesende, ende dat upte boeten die daertoe staen, up welcke brieven ende kueren men die geswoerens van nieus eeden sal. 3) Item noch soe is bij den bailliu, schout ende gerechte geor- donneert ende gekuert, ordonneeren ende kueren mits desen, dat gheen drapenierder mit sijn werck gaen en sal van sijnen volder dan om merckelicke saicke ende dat tot kennisse van den waerdeyns. Ende is, dat die waerdeyns hemluyden nyet vereenijghen moghen mit reden ende gevouch, soe sullen die partijen gescheyden wordden bij den gerechte. Ende soe wye contrarie dede dat waer op een boeten van XX sc. alsoe dick als zij dair off bekuert wordden. Item noch soe is geordonneert ende gekuert, dat gheen meester volder spreeden en sal up sijn vloer laickens off lappen omme haer vloer schoen te houden ende dat upte boeten van thien schellingen, soe dick ende menichwerff als zij bij den geswoerens bevonden wordden contrarie doende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 370