335 5 6 7 8 Item noch soe is gekeurt ende geordonneert, dat men in gheen meesterien laeckens coompkaerden en sal onder t paerssen off na paersschen, ende dat upte boeten van thien schellingen, zoe dick als zij bij de gezwoerens bevonden sullen wordden contrarie doende. Item voirt hebben die bailliu, schout ende gerechte geor donneert ende gekuert om noot, oirbair ende prouffijt van den neringhe van den draperie, dat gheen volder tzij meester ofte cnape sijn eyghen laickens maicken noch vollen en sal ende dat up een boete van twintich schellingen soe dick als sij bij de geswoerens daer off bevonden sal worden. N°. 14. Item, dat gheen drapenierder uyt heur meesterie laickenen haelen noch doen haelen en sal omme up te droghen, dan hair eyghen laickenen, ende dat up een boeten van thien schel lingen. Te weten die voider thien schellingen die se uyt- leverden, ende die drapenierder thien schellingen diese hael- den off deede haelen. Item voirt, soe sal die waerdeyns bevoelen worden up haeren eedt, dat zij daertoe sien upten raem, dat men die laickens soe trappich nyet en averecht, dat die voider ter dier cause schaede lijdt daerdoir, dat dicwils een laicken gescreven wordt om quaet averecht; ende die selve waerdeyns sullen oick bevoelen wordden, dat se upte paersschen int over- haelen toesien, dat die wyedsters die knoopen ende snorren bet uytwyeden dan sij hebben gedaen. off men sal se niet paerssen ende werpen se in den houck, ter tijt toe dat zij wel gewyedt sijn. Ende wat laickens nyet wel gewyedt en sijn commende opte paersse int overhaelen, sal bij de waer deyns alsulcke laekenen nochtans gepaerts wordden, maer sal men die een teycken geven die derde reyse upten oppersten egge omtrent thaickgaern, daerbij men se sal moghen kennen upten raem, behouden die volders hoeren ouden brief van wairden. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 371