336 I552 .Mi 27- N°. 14". 1560 Mei 10. 2) N°. 14*. 1454 Augustus 10. 3) N°. 15. UYTSPRAECKE gedaen bij Hertoge Phillips, tusschen die GEMEEN VOLDERS IN DEN HaGE. Dat oick die volders geen lappen ter comme uytmaecken en sullen of zij en hebben een paerts-loot van den waerdeyns tipte boeten van drie pondt ende correctie van Schepenen. 1) Keurboek NO. -) Keurboek N°. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Van volres niet te wyen. Item, dat oock van nu voortaen gheen volres noch heure huysvrouwen gheen laickenen en zullen wyen noch doen wyen, in gheene volleryen noch daer buyten upte boeten van thien stuvers, soe waer men tselfde bevinden can gedaen te worden. Actum upt Raethuys van den Haghe den XXVII July anno XVC LIL 2 fol. XVIII. Gem. Archief. .2 fol. XVIII vso. Gem. Archief. 5) Origineel in het Gem. Archief. Phillips bij der gracien Goidts Hartoghe van Bourgoingnen, van Lothric, van Brabandt ende van Limburch, Grave van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingnen, Palatijn van Hene- gouwe, van Hollandt, van Zeellandt ende van Namen, Marc grave des Heijligen Rijcxs, Heer van Vrieslant, van Salijns ende van Mechelen, doen condt alien luyden: want cortelinge geleden die van den ambacht van der volrye in den Haeghe onderlinge gescille ende vechtelicke gehadt hebben, om zeeckere saicken wille, spruytende uyt den voorscreven ambochte, soe ist, Dat wij die sulcke geschillen ende alle faijten, die dair vorder uyt spruyten mochten, offgeleyt hebben, ende mit onsser hoocheyt dair inne voirzien willen als dat be hoort, dairomme over alle die van den ambochte van der voorscreven volrye ende oick allen anderen, die mit hem-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 372