337 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 15. luyden ofte eenich van hun, dies eenichssins anghaen mach, heerlicken geleyt gemaict ende gevesticht hebben, leggen, maicken, ende vestigen tegenwoerdelick mit desen onsen brieve eenen ghemeenen volcomen vasten ende gestadigen bestande ende vrede, terstont datum des brieffs ingaende ende voortaen tot eeuwighen daigen geduerende, behoudelick dat die quetsinghen in den voorscreven vechtelijckegeschiet, bij weghe van rechte of gevoege gebetert zullen wordden, alst behoirt, welcken bestande ende vrede wij mits desen alle die van den ambochte voorscreven ende voort alle andere die des mede eenichssins angaen mach, ende iegelicken van hun bijsonder aldus beteickenen ende oick gebieden, vast, gestaede ende onverbroecken te achtervolgen ende te onder houden op die verbeurnisse van der gheenre lijven ende goeden die bevonden wordde dairoff ingebreecke geweest of ter contrarie gedaen te hebben, Gebieden ende bevelen vorder mits desen zelven onssen brieve, alle die van den ambachte voorscreven, die nu zijn off namaels wesen zullen, ende elcxs bijsonder boven die boeten van den vijftich ponden in hoeren ouden besegelden brieve begrepen, oick op die voorscreven verbeurnisse van hoeren lijven ende goeden: dat zij voortan te vreden zijn ende hun genueghen laeten mit hoere ordonnancie van der voorscreven volrye van alle puncten nae uytwijsinghe van hoeren voorscreven ouden brieve, bezegelt mitten gemeenen scepenen zegel van der Haige, die zij voortijts dairof ver- creghen hebben, sonder tot eeniger tijt dairenboven anders eenighe nyeuwicheyt te begeren ofte uytgange te maicken in eenigerwijs. Ende op dat hun nyemande van onwetentheit hieroff ontschuldigen en mach, zoe bevelen wij oick mit ernste onssen Bailliu, Schout, ende Gerechte van der Haige, dat zij desen onssen brieff terstondt tot allen gewoenlicken plaitsen binnen hoeren bedrive van onsen wegen oepen- baerlicken doen kondighen ende leesen, ende sich elcx in hoere tijt dit inhouden van den zelven brieve van eenen iegelicken volcomelicken laeten ende doen onderhouden, ende op dat dair yemande tegens dede, dan dat voort anbrenghen ons off onsen getruwen Raide van Hollandt, omme in onsen name mit onser hoocheyt over dien misdadigen voort gedaen te moghen wordden sulcke justicie, als anderen tot eenen exempel dair toe dienen ende behoeren sal. Ende 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 373