ROERENDE DE CONSPIRACY VAN DEN VOLRES. 338 1460 Maart 12. N°. 16. i) Origineel in het Gem. Archief. N°. 15. des in gheenre wijs en Jaeten op alsoe lieve als wij hun zijn, want wij het alzoe gedaen willen hebben. In oorconde desen brieve ende onssen signet hier op gedruct. Gegeeven opten thienden dach van Augusto int Jair ons Heeren duysent vier hondert vier ende vijftigh. DE „DRAPERYE” VAN DEN. HAAG. Philips bij der gracien Goids Hertoge van Bourgoingnen enz. doen cond allen luyden: hoe dat voirtijts een tractaet ende dadinge gemaict ende gedadingt is. tusschen onsen buyeren van der Haghe an die een zijde, ende den volres van der Haghe an dander zijde, mits dat die zelve volres doe ten tijden een uytgang gedaen hadden sonder redene, als dat zij voirtan om geenre handen saken wil meer uitgang doen en zouden up die verbuernisse van hoeren lijve ende goede twelcke zij ten heyligen mit upgerechten vingeren gesworen hebben te onderhouden, mar wairt dat zij enich geschil, gebreck of twi- dracht onderlinge hadden, hairre volrye ende ambocht angainde. dat zouden zij dan onsen Schout ende Gerechte van der Plage openen ende te kennen geven, ende die zouden hun dat berechten ende slechten na gelegenheit der sake, ende nae uitwijsinge van haeren statuyten ende ordinancien; desen niettegenstaende, zoe is ter kennesse van onsen getruwen Stedehouder ende Raide van Hollant gecomen, dat eenige van den volres voir- screven bij nachte ende bij ontijde gecomen zijn in onser Kercke van der Hage ende hebben die kiste dair dat zegel van hair gemeen ambocht in was. fortcelick ende mit krachte upgeslagen ende gebroken, ende dat zelve zeghel daer uytgenomen, ende zijn voert dat meeste deel verhardende in hairre quaetheyt bij maniere van conspiracie upter zelver nacht gestreken uter Hage ende hebben een uutgang gemaict, zonder enige deuchde- lijcke of rechtvaerdich redenen te hebben, want hun altijts ge- presenteert ende geboden is goet recht ende justicie te laten geschien up hoeren gebreken die zij onderlinge gehadt mogen hebben, zonder dat hun recht geweygert is, als wij verstaen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 374