339 N°. 16. Ende want dit een saicke van conspiracie ende van quaden exempel is, dair onse voirscreven Stadhouder ende Raide recht ende justicie off doen wouden, nae inhout der compositie ende tractaet voirscreven, aengesien dat onsen voirscr. Stedehouder ende Raede in der waerheyt vernomen hebben, dat men nye- mant in den ambochte van der volrye en ontfanget noch an en neemt, ten zij, dat zij eerst verwillekoeren ende ten heyligen zweren die voirscr. tractaet te onderhouden op hair lijf ende goet. Ende om te comen ter execucie van justicie, soe hadden onsen voirscr. Stedehouder ende Raede geconsenteert onsen Procureur- Generael van Hollant, enen plackaetuut machte van welcken hij soude hebben doen dagen allen den volres, die in der ma nieren voirscreven uutgegaen waeren bij name ende toename tegens hun, ten zekeren dage ter andwoirde gecomen gehad te hebben, op pene van banne ende confiscacie van goede, alsoe zij uuthendich waren, ende men zoude hemluyden bij den zelven onsen plackaet terstont hair gheleyde hebben doen upseggen, Mar enige van onsen Gerechte, notable, ende andere buyeren van der Hage, zijn gecomen bij onsen voirscr. Stedehouder ende Raide ende hebben oitmoedelic gebeden, dat wij deze reyse die strengheit van rechte overslaen, maer gracie ende genade in dezer sake doen ende bewijsen willen, hopende zoe veel te doen an den gemeen volres van der Hage dat zij gemeenlick hun van deser saicke submitteeren ende keren zullen in dat seggen van onsen voirscreven Stedehouder ende Raide om sulcke pugnicie ende correctie te ontfangen als diezelve onse Stedehouder ende Rade hun overseggen zullen t Welcke die voirnoemde volres bij namen ende toenamen hier na genoemd: Jan Dirck, Jan van Bruessel, Wouter Claeszoon, Vop Janszoon, Adriaen Martinszoen, Dirk Meeuszoen, Jan Gilliszoon, Jan Claeszoon, Claes Janszoon, Heijn Blaring, Jan Janszoon, Claes Olmerszoon, Sijmon Pieterszoon, Mathijs Pieters zoon, Pieter Janszoon, Henrick Willemszoon, Plenrick Dirrics- zoen, Jan Lodewijcxzoon, Gerijt Gerijtszoon, Dirk Claeszoon, Eewout Hugenzoon, Pieter Janszoon Buys, Willem Willemszoon, Willem Willem Willemszoonzoon, Jan Phlipszoon, Kolin Pieters zoon, Claes Horst, Willem Gerijtszoon, Jacob Hugenzoon, Claes Wouterszoon, Henrick Claeszoon, Jacob van Veen, Claes Claes zoon, Gerijt Knoop, Aernt Knoop, Joost Pieterszoon, Willem Lambrechtszoon, Ailbrecht Gilliszoon, Jan Willemszoon, Michiel Claeszoon, Pieter Claeszoon, Buekel Floriszoon, Joost Sijmons- DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 375