•34° N°. 16. zoon, Pieter Claeszoon, Cornells Joostenzoon, Gijs Janszoon, Coman Mees, Jacob Jacobszoon, Claes van Lipsen, Andries Sasseboutszoon, Gonter Andrieszoon, Jan Janszoon, Jan van Renum, Gijs van Maistrecht, Jan van Es, Pieter Jan Gilleszoons- zoon, Jan Hermanszoon, Gerijt Knoop, Henrick Gerijtszoon, Allert Hillebrantszoon, Pieter Ewoutszoon, Jan Pieterszoon, Jacob Danielszoon, Jacob Wouterszoon, Willem Sijmonszoon, Claes die Waal, Gregorius Heynricxzoon, Pieter Pieterszoon, Arent Andrieszoon, Joost Wouterszoon, Pieter Doedenzoon, Jacob Gerijtszoon, alzoe op den dach van gisteren gedaen ende gelooft hebben up die verbeurnisse van haeren lijve ende goede. Ende want wij dan altijt geplogen te hebben meer geneycht te weesen tot gracie ende genade dan tot strengheidt ende rigeure van rechte, zonderlinge tot vorderscip ende welvairt van den gemeen neringe ende ter bede ende oetmoedigen ver volge van dien van der Hage voirscreven, Soe hebben onse voirscreven Stedehouder ende Raide, dese reyse en up deese tijt den voirscreven volres, alsoe zij hier voeren genoemt staen, in submissie ende gracie genomen ende ontvangen, ende hair uutsprake gedaen in de manieren hier nae volgende Eerst, dat alle die voirscreven volres gelijck zij hier voeren genoemt staen vandage voer der noen vergaderen zullen up Sinte Anthonisbrugge, int zuytende van dér Haghe, ende daer vergadert wesende comen twee ende twee tesamen bloots hoofts ende bersbeens, ongegort, elck een bloet zwaert off lange messe in die handt hebbende, ende alsoe comen voir onsen Stedehouder ende Raide voirscreven, seggende up hair knyen, dat zij kennen, dat zij mits den voirscreven uytgang, hair lijff ende goet verbuert hebben ende met den zwairde gerecht te wesen, ende biddende duer die minne Goids dat men hem dese reyse gracie ende genade doen wil, ende dat zij dat nymmermeer meer doen en zullen, up die verbuernisse van haeren lijve ende goede, dit gedaen wesende, zoo zullen die zelve volres blootshoofts comen naar noen te twee uyren int Uuys van der Hage voir den scout ende scepenen aldaer, hunluyden biddende, dat zij hun om Godswil vergeven willen van des zij tegens hun ende den buyren van der Haghe misdaen mogen hebben, zeggende dat zij dat niet meer doen en zullen. Ende hiermede zullen die voirscr. volres van der voirscr. misdaet up deese tijt vrij ende quyt wesen ende vergeven hem DE „DRAPERye” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 376