341 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 16. des mit desen onsen brieve; mar wairt, dat zij hier namaels tot eeniger tijt enigen uytgang maicten, dat zoude wesen up die verbeurnisse van haeren lijve ende goede, ende indien zij uuthendich waeren, zoe dat men hair personen nyet c: igen en mochte, zoe zouden zij mitterdaet gebannen wesen tot eeuwigen dagen uut onsen voirscr. landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Ende gebieden ende bevelen allen onsen officieren ende die- naeren van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, binnen steden ende dair buyten ende eiken bijsonder daar desen onsen brieft gethoont sal worden, dat zij den voirscreven volres indien zij hierna- maels enigen uutgang maecten, noch nyemant van hem geen geleyde en geven, mar die terstont vangen, ende gevangen brengen in den Hage om gerecht te wesen in den manieren als voirscreven is. Behoudelic, ist, dat zij onderlinge enich gebreck oft'geschille hebben hair Ambocht van den Volrye angaende. dat sullen sij onsen Scout ende Gerechte van der Hage te kennen geven, denwelken wij bevolen hebben ende bevelen mit desen onsen brieve: goet recht te doen en na inhout van hoeren statuten ende ordinancien, ende bijalsoe datter eenich gebreck inne viele of gebuerde, bij onsen voirscr. Schout ende Gerechte van der Hage, zoe zullen zij hair gebreken dan mogen openen ende te kennen geven onsen Stedehouder of Raide van Hollant, ende die zullen hun gairne een cort ende onvertogen recht doen ende laten geschien nae haeren statuten ende ordinancien. Wairom wij onsen Procureur Generael van Hollant geim- poneert hebben ende imponeren mit desen onsen brieve eewige silencie; ende ombieden voirt ende bevelen onsen bailliu van der Hage of zijnen stedehouder, dat zij den voirscr. volres ende eiken van dien dede onse gracie up dese tijt laten gebruycken ende genyeten, zonder hunluyden of yemant van hun om der voirscreven misdaet wil eenigen hinder of letsel te doen, ofte laten geschien want wijt alsoe gedaen willen hebben. In oirconde desen brieve, ende onsen zegel hier an gehangen. Gegeven upten twaelfsten dach van Maerte int jaar ons Heren duysent vier hondert negen ende vijftich na den loop van onsen Hove.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 377