34z 1460 Augustus 13. Ontvanck N°. 18. A. 1478. den voirs. drappeniers Rek. Graf. 145960 fo!. 41. R. Archief. 2) Rek. Balj. v. d. Hage 147880 R. Archief. Van den gemeenen buyren van, dér Hage, die somme van hondert pond hollants tot XXX groten elx pont, over die ver- claringe gedaen bij mijnen heere den stedehouder van Hollant van zekeren bruecken, die die gemeene volres van der Hage jegens mijns genadigen heeren hoicheyt gedaen hadden in den jaere van LIX, ende dair van zij remissie hebben onder tzegel van Hollant, welcke verclarijnghe onder die handteyckeninghen van mijnen heere, van mijnen vornoemden heere den stedehouder ende van Dire Poes secretaris, men hier overlevert. Dair om hier bij tsrentmeysters quittanci gegeven, XIII dagen in Oost anno XIIIIC LX die voors. C holl. val. xn x sc. N°. 17. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Ontvanck: 2) Eerst van omtrent hondert persoenen knechten ende werric- luyden van den ambochte van de volrie in den Hage, die welcke in der maent van September A° XIIIIC LXXVIII binnen den tijde deser Rekening, overmits dat zij onderlinge tusschen malcanderen bevonden int stuck van hueren arbeyt, dat die drappeniers van der Haghe henluyden niet en betaelden voer hoeren arbeyt van den wollen lakenen te vollen, sulck loen als men hair dair of schuldich wair, nairvolgende den contract ende voirwairden, die zij hier voirtijden mit malcanderen dairop gemaict hadden. Ende niettegenstaende, dat die zelve volders bij tijden des heeren van Lannoy hunl. verbonden ende ver- willecuert hadden op haer lijf ende goet geenen uutganc meer te doen in geenre manieren, alsoe zij upte selve tijt om die voirsz. gebreken wille uten Hage geruymt waren ende huer ambocht geabandonneert. Soe ist nochtans gebuert dat zij weder op een nye in der voirs. maent van September a°. voirs. om gelijeke gebreken, die sij au den voirs. drappeniers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 378