343 1) Rek. Balj. d. Hage 148081 R. Archief. B. 1480. N°. 18. hadden, wederomme noch eene uutganek gemaict ende den Hage geruymt hebben. Ende hoewel navolgende die voirs. wilkofé ende verbande, die zelve uutgelopen volrie dair in vérbuert hadden hair lijf ende goet, niettemin overmits die gebreken die de gemeyne drapperie van der Haghe bevonden in huer neeringe, wesende der voirs. draperie, ende dat die mits der absentie van den zelven volders geschepen was geheel te verdriven ende te nyeten te gaen, soe wert bij tusschenspreken ende ter bede van den zelven drapeniers bij consente van den Hove van Holland ende den bailliu van der Haghe overdragen ende geconsenteert, dat die voirs. volders weder inn'ecomen conden ende heur neerynghe ende ambocht in den Haghe doen op geleyde van den Hove, ende van den zelven bailiu geduerende tot desselfs Hoves ende baillius wederseggen. up welke geleyde die voirs. voldrie noch dagelicx in den Haghe zijn gebleven gaende, zonder dat noch meer rriit rechte up hun dair om gevoirdert is, niettegenstaende dat die zaike bij den bailliu te Hoveangebrochtis onder den procureur generael mijnsgenadigen Heeren, ende dat die zelve voldrie daer of geerne bij den selven hove ende bailiu voirs. composeeren ende overeencommen zouden, om dairof te worden geabsolveert. ende dair om hier Niet. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Ontvanck Van omtrent C personen van de knechten van den ambocht van de volrie in den Hage die int jaer LXXVII iszc) bij maniere van monopoel een uutganek maicten, dair an dat zij na uutwijsinge zeeckere appointementen ende verbande mit hunluyden gemaict bij tijden des heeren van Lannoys verboert hebben hunluyden lijf ende goeden, ende alsoe die voirs. volres wederin den Hage gecomen zijn, dair zij noch gaen op hairluyder geleije, dat zij hebben vanden Hove van Hollant, ende dewelcke saicke han gende is in den Hove tusschen den procureur generael mijns genadige Heeren ende die voirs. volres ongedecideert ende ongecorrigeert dairom hier Niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 379