344 N°. 19 1560. Privilegie» fol. LXV en vlg. Gem. Archief. INFORMATIE gedaen ten versoucke van den Burgemeester VAN DEN HaIGE OPT STUCK VAN DE SeRVITUYT VAN de VELLEWASSERSLOOT streckende langs Mr. Gerardt Rennoyen Thuyn tot in de Volresgraft. In Papieren Register van Beroerende die Laen ende Verwerssloot, streckende uytte Spoystraat tot opte Voldersgraft. Cornells Janzn. Wittebol, 76 jaar, gezworen van den volderie verklaart te weten: dat tanderen tijde zeeckere kade plach te leggen tusschen den thuyn van Rennoy ende de Verwerssloot, welcke kade met een greppel afgescheyt was vande voorn. Rennooys thuyn, ende dat de gemeente van den Hage dezelve kade plegen te gebruycken omme haer vellen daer overe te voeren met cordewagens tot achter aen zeeckere put, die men heette de Vellewassersput, alsoe de vellen daerinne gewassen worden, welcke put achter teynden aen den voorn. Rennoyen thuyn gelegen was, ende ginck dezelve kade noch vorder tot in de Volres graft toe; Plegen oock de gemeente van den Haige uyte selve Vol resgraft doer de Verwerssloot leggende bijwesten van den voorn, kade alle heurluyden materialen als: vellen, weet, mede, bresilienhoudt, aluyn ende alle andere stoffen totte draperye ende verwerye toebehoerende, mitsgaders turf ende hout tot haerluyder gerief ende behoeften dienende te voeren uyten zuyden noortwaert tot an de steygher van den steghe ofte buyrslop, respon derende inde Spoystraet. Anderen bevestigen deze verklaring uitgenomen van de velleput, waarvan zij niet weten omdat zij jonger zijn dan Wittebol. Harper Claesz. eertijds volder oudt omtrent 90 jaar echter weet dit eveneens goed „seggende zoe veel meer dat hem gedenckt datter drie velleputten plagen te wesen” Fransge, Jan Splinters weduwe, voegt er bij „dat tzelve slop ofte stege mette kade die gemeen buyren competeerde ende toebehoerde ende deden daermede alle heur gerief tot haer DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 380