345 N°. 20" IV. VERWERIJ. 1499 December 13. 1 2 3 4 1) Keurboek N0. i. fol. XXX vso. Gem. Archief. In den eersten, soe en sal geen Rootsieder eenige paersse lakenen meeden anders dan met fijne geklierde crappe ende dan daerop houten alst behoirt, optie boete van XVII Z', te verbueren tot eiken reyse als sijluyden bevonden sullen werden ter contrarie gedaen te hebben bij eed,en van huer- luider dieners ende anders xvn X. KEURE GEMAICT BIJ DEN BaILLIU, SCHOUT ENDE GERECHTE VAN DEN HaGE OFTEN XIIIhN DACH IN DECEMBER XIIIICXCIX, ROERENDE die DRAPERYE van der Haige. Ende wederom ver- NYEUWET ENDE OVERGEDRAGEN BIJ DEN SELVEN GE RECHTE OFTEN HIIEr- DACH IN MaERT ANNO XVC. N°. 19. neeringe van verwerye, ende draperye,seyde voorts dat haer zaliger man, Jan Splinters, ten tijde als Rennoy zijnen thuyn amplieeren wilde ende mette zelve gemeen kadegrooter maiken ende tselve buyrslop wilde betimmeren, hem, Rennoy, questie maecte ende daertegens opposeerden DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Item, soe en sullen geen verwers eenige roode verwe ofi- maken anders dan half fijne gecoerde crappe ende die ander helft mit gemeene, indient hunludyen belieft, ende dit oick opte boete correxcie als voren xvn Item, zoe en sullen alle blaeuverwers huer wolle blaeuwen alzoe zij behoiren ende sculdich zijn van doene ende werden zij bevonden ter contrarie gedaen te hebben bij den wairdeyns an den raem ende hunluyden toegescreven wert eenige scade, dat sullen zij gelden buijten des trapeniers cost. Item, zoe en sullen geen blaeuverwers ander substantie besigen om haer weedt mede te wercken, dan guede weedt- assche, tzij hartshoirn ofte beerclau, ende geen ander uptie boete van xvn X'.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 381