347 2 3 4 N°. 21. crappe, uptie boeten van XVII te verbeuren tot elcke reyse als zij bevonden sullen werden ter contrarie gedaen te hebben, bij eede van des verwers diennaers ofte anders. Item, dat men die roeden meden sal mit gecoerde gemeen oick uptie voirscreven boeten ende tot elcken reyse als boven. Item, dat men van nu voirtaen nyet en sal mogen roetsieden en blauwverwen in èèn huys. Maer waert saecke datter yemant waer die beyde die neeringen doen wilde, die salt mogen doen in diversche huysen van malcanderen staende ten minsten vier off vijff huysen, en anders nyet. Item, dat roetverwers tot geenen dagen in hoer huys hebben en sullen muilen ofte cortenup te verbeurte van goet en correctie van scepenen. Ende hier toe sullen bailliu, scout ende gerechte mogen stellen die waerdeyns ofte andere personen om dat tondersoucken tallen tijden alst henluyden believen sal, sonder eenich wederseggen van de verwers. Ende indien die verwers, die gecommitteerde personen souden willen wederstaen, mit woerden ofte wercken, dat sal sijn uptie boeten van tien pondt ende correctie van scepenen. Ende off' bynnen die selve huysen oick bevonden worde eenige ongecoerde mede, hetsij gemeen crap, ofte ongecoerde mede, sal altemael sijn upte selve boete ende correctie. Dese keuren sijn den verwers van den Hage, als Pieter Pietersz. ende Jan Nachtegael, in besloten camere ter te voorn gelesen ter presencie van den bailliu, scout ende gerechte upten XIII Meye A°. X(VC) twintich. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. (c. 1520.) 2) N°. 21". Bailliu, Schout ende Gerechte van den Hage hebben eendrach- telickengekuert ende verboden keuren ende verbieden mits dezen, Dat gheen rootsieders, verwers van nu voortan gheenre- hande laickenen van buyten den Hage gemaict verwen en zullen root ofte paersch dan die in den Hage gewaerdeert worden, up een boete van xvn l) Muilen is meekrapbastcorten? is het misschien het elders te gelijk met muilen verboden bulyoen? Zie Verdam, ook op corte. Keurboek NO. 2 fol. XXVIII. Gem. Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 383