348 i525 Juli 24- N°. 22. I 2 3 Keurboek NO. i fol. XIII. Gem. Archief. Item, dat men van nu voirtaen die roeden meeden zal eens deels mit gekeurden gemeen ende eensdeels mit muilen ofte corten; te weten op elcke laicken XVI pondt gekuerde gemeen. Ende die menichte van muilen ofte corten zal staen tot discretie van de verwers, verstandt hebbende van de neringhe, ende dit op de boete ende ordonnancie als voren van de paertsen. Item noch est gekeurt bij bailiu, schout ende gerechte van den Hage, dat tot wat tijden de bailliu ontbieden sal, soe- wel de dienaers als de meesters van de verwerie om te ondersuucken off zijluyden de keur ofte keuren onder houden hebben, dat zij alsdan tselve gehouden sullen wesen bij haeren eede te verclaren op die boete van XVII te verboeren, telcken reyse als sij onwillich zullen wesen tselve te doen, ende hierin hebben hem de verwers ver- voecht, hebbende haer dienders verbonden. Item, dat men van nu voirtaen die paertsen meeden zal alleenlijcken met gekeurde gemeen ofte gekeurde crappe, op die boete van XVII te verboeren tot elcke reyse als die verwers bevonden zullen wordden contrarie van dien gedaen te hebben bij haer zelfs eede off bij eede van hair dienaars ofte anders. DE DRAPERYe” VAN DEN HAAG. Dit zijn alsulcke ordonnancien ende keuren als daer ge- maict zijn bij bailliu, schout ende gerechte van den Hage, bij advyse van den waerdeyns doentertijt wesende, widers daerbij geroepen hebbende zekere personen verstandt heb bende van de zelve neringhe; ende dit zonder prejudicie van die oude keure ende ordonnancie hier voertijts gemaict op die verwerie; ende dat overmits dat schepenen gebleken is, dat die oesterlinghen nu ander coloer hebben willen dan zij hier voertijts begheerden, Ende ooick mede tot proffijte van die ghemeen drapenier- ders ende inwoenders van die Hage; ende dit tot weder- seggen van bailliu, schout ende gerechte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 384