3+9 4 V. DE LAKENVERKOOP. A. B. C. gelijkluidenden brief. D. N°. 24. Philips van 1437 April 5. Philips van Bourgondiën geeft een 1497 Juli 13. Oostenrijk bevestigt de voorgaande brieven. 1385 September 7. 1) N°. 23. Albrecht van Beieren, ruwaard, geeft o. a. de ellen-maat ten eeuwigen dage aan „onsen gasthuyse in den Plage Sinte Nyclaes geheeten”. 1418 Februari 1. Jacoba van Beieren verbiedt den ingezetenen van den Haag laken in het klein te verkoopen anders dan in een daartoe te huren „stal” in „onsen wanthuse” in het St. Nicolaes Gasthuis zooals van ouds gewoonte was, op een boete van 3 pond. DE DRAPER YF.” VAN DEN HAAG. N°. 22. Item, dat alle andere keuren ende ordonnancien mede hier voertijts gemaict op dezelve neringhe van de laickenen te houten ende anders staethouden zullen op die boeten daer- toe staende. Item deze voirs. keuren ende ordonnantiën zijn gemaict in Juni lestleden ende zijn de verwers doentertijd wesende gekundicht ende te boeck gestelt den XXIIIIe11 Julij anno XVC vijflentwintich. (c. 1500.) Van den wantsnijders. Dat nyemant van den wantsnijders eenich laken vercopen noch uytsnyden en sullen bij de ellen, tenzij dat dat selve laken eerst gecrompen is als dat behoirt, ende dat zij dat wel weten, op dat laken te verbueren ende op die boeten van 111 1) A, R, en D afgedrukt bij' de Riemer B. v. G.’I p. 429 en vlg., Caldaar II p. 621 2) Keurboek N°. 1 fol. xxxvii. Gem. Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 385